Aktywni Seniorzy

Aktywni Seniorzy w Metropolii Poznań i w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

Projekt “Aktywni Seniorzy w Metropolii Poznań i w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” realizowany był w terminie od dnia 01.03.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. na obszarze Metropolii Poznań (22 samorządy gminne i 1 powiat) oraz w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (21 samorządów gminnych i 3 powiaty).

Celem głównym projektu było zagospodarowanie potencjału osób starszych zamieszkujących gminy Metropolii Poznań oraz Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej poprzez zwiększenie aktywności społecznej tych osób.

Podstawowym celem szczegółowym działań było nabycie przez uczestnika/ uczestniczkę – Seniora wiedzy na temat możliwości obywatelskiej i społecznej aktywności zagwarantowanej przez czynne i bierne prawo wyborcze oraz:

 1. podniesienie stopnia partycypacji w procesach decyzyjnych, w tym zwiększenie udziału osób starszych w kształtowaniu polityki lokalnej;
 2. upowszechnienie wolontariatu wśród Seniorów zamieszkujących Metropolię Poznań oraz Aglomerację Kalisko-Ostrowską;
 3. zwiększenie kompetencji wśród osób starszych w zakresie partycypacji oraz urzędników miejskich w zakresie współpracy z seniorami.

 

Podstawą przygotowania założeń do projektu była ankieta przeprowadzona w 23 samorządach Metropolii Poznań oraz w samorządach Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wśród urzędników odpowiedzialnych za realizację polityki senioralnej.

W trakcie realizacji projektu przeprowadzono 43 dwudniowe warsztaty (po jednym spotkaniu w każdym samorządzie Metropolii Poznań oraz w każdym samorządzie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej). W każdym warsztacie wzięło udział co najmniej 20 osób, Seniorzy z danej gminy, urzędnicy (w tym radni) odpowiedzialni za realizację polityki senioralnej w danej gminie, organizacje pozarządowe lub kluby seniora. Spotkania swoim zakresem oddziaływania objęły łącznie grupę 860 uczestników (688 seniorów w wieku 60+ oraz 172 urzędników i przedstawicieli NGO).

Warsztaty miały charakter spersonalizowany i dostosowany do potrzeb gminy, moderowane przez specjalistów rozumiejących potrzeby Seniorów oraz mających doświadczenie w procesie partycypacji senioralnej, co pozwoliło w krótkim czasie wypracować konkretne rekomendacje nadające się do wdrożenia w danym samorządzie.

Dwudniowe warsztaty będą się składać z 5 komponentów, a mianowicie:

 1. Ramy polityki senioralnej,
 2. Gminne rady seniorów,
 3. Komponent dotyczący organizacji wolontariatu w oparciu o Seniorów w danej gminie,
 4. Budżet obywatelski,
 5. Wybory samorządowe.

 

Po przeprowadzeniu 43 warsztatów zorganizowana została konferencja podsumowująca realizację projektu – wszystkie warsztaty i wypracowane wnioski w trakcie ich trwania, w której udział wzięli Seniorzy, Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydenci miast wchodzących w skład obu Aglomeracji. Zgromadzenie w jednym miejscu włodarzy 43 gmin było okazją do podpisania Karty Polityki Senioralnej wyznaczającej wspólne standardy i rekomendacje dla lokalnych polityk senioralnych dla samorządów obu Aglomeracji oraz zawierającej różne aspekty dotyczące partycypacji senioralnej.

Powstał również szczegółowy raport ze wszystkich warsztatów do wykorzystania przez inne polskie samorządy oraz przez Seniorów z całego kraju. Ponadto na bazie doświadczeń, dyskusji podczas warsztatów oraz na bazie najlepszych praktyk w Polsce przygotowane zostały cztery poradnik dla seniorów w wersji elektronicznej, które zostały rozesłane do wszystkich gmin w Polsce i młodzieżowych rad, abyśmy mogli podzielić się naszymi doświadczeniami.

Publikacja została przygotowana przez specjalistów w zakresie potrzeb Seniorów. Będą to następujące pozycje:

 • Poradnik dla Seniorów nt. budżetów partycypacyjnych oraz grantów ogłaszanych przez gminy (jak skutecznie przygotować projekt)”,
 • Poradnik pt. „Jak zorganizować w gminie efektywny wolontariat oparty o Seniorów” (kierowany głównie do urzędników),
 • Poradnik pt. „Jak zbudować efektywna radę Seniorów”,
 • Poradnik zachęcający Seniorów do czynnego i biernego prawa wyborczego w nadchodzących wyborach samorządowych.

 

Ponadto podczas spotkań zachęcaliśmy JST do przystąpienia do sieci Światowej Organizacji Zdrowia WHO miast i gmin przyjaznych dla osób starszych (“Miasta Przyjazne Starzeniu – sieć WHO miast i gmin przyjaznych dla osób starszych oraz przygotowanie przestrzeni do życia w społeczeństwie starzejącym się”).

Celem tego programu jest podnoszenie poziomu przystosowania miast do potrzeb starszych mieszkańców i procesu starzenia się oraz dążenie do tego, by wykorzystywały one potencjał, który Seniorzy mogą zaoferować pozostałym mieszkańcom.

Miasto przyjazne starzeniu wspiera aktywne starzenie się poprzez zapewnienie optymalnych warunków ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i partycypacji w celu podniesienia jakości życia osób starzejących się. W praktyce dostosowuje ono swoje struktury i usługi tak, aby były dostępne osobom starszym i odpowiadały na potrzeby mieszkańców ze zróżnicowanymi potrzebami i możliwościami. Zaletami członkostwa w Światowej Organizacji Zdrowia WHO jest m.in. dostęp do wymiany informacji z globalną społecznością, wsparcie ze strony globalnych sieci praktyków, badaczy, ekspertów i rzeczników zaangażowanych w tworzenie przyjaznych dla wielu środowisk, uznanie i widoczność w działaniach sieci i dedykowanej witrynie WHO – Przyjazny dla wieku świat, na której Członkowie mogą prezentować swoje działania, osiągnięcia czy możliwości współpracy takie jak międzynarodowe projekty badawcze, wspólne publikacje, nawiązywanie kontaktów i dzielenie się między sobą itd.

Projekt był współfinansowany z środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Dotacja: 187 350 zł
Projekt jest: zakończony i rozliczony