Miasto Przyjazne Dzieciom

Poznań dołącza do programu UNICEF

Miasto Przyjazne Dzieciom to wyjątkowy program UNICEF kierowany do włodarzy miast. Jego celem jest wsparcie miast w zapewnieniu jak najlepszej jakości dóbr i usług dla dzieci oraz praktyczna realizacja zapisów Konwencji o prawach dziecka.

Udział w międzynarodowym programie “Sieć Miast Przyjaznych Dzieciom” pozwoli na wymianę cennych doświadczeń oraz na podjęcie prac, które przystosują przestrzeń miasta do potrzeb najmłodszych mieszkańców Miasta Poznania. Program składa się z trzech ściśle ze sobą powiązanych komponentów: pierwszy dotyczy przeprowadzenia zmian wewnątrz struktur administracyjnych, drugi włączenia dzieci w życie społeczne miasta, zaś trzeci zaangażowania wszystkich uczestników lokalnej społeczności (media, biznes, NGO) do budowy środowiska przyjaznego dzieciom.

Dzięki tej inicjatywie powstanie:

 • Strategia Strategia na rzecz dzieci, w tym: a) Diagnoza sytuacji dzieci; b) Plan Działań
 • Wyodrębniony budżet na rzecz działań dla dzieci
 • Legislacja przyjazna dzieciom
 • Edukacja o prawach dzieci
 • Współpraca z lokalnych biznesem
  Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Płaszczyzna dla partycypacji dzieci w życiu publicznym
Wprowadzenie tego programu w ramach polityki rozwoju miasta będzie stanowić także wartość dodaną dla przyszłych pokoleń poznaniaków oraz bezpośrednio przyczyni się do aktualizacji programu polityki na rzecz rodziny Miasta Poznania w 2020 roku.

Etapy programu

Tworzenie Miasta Przyjaznego Dzieciom jest procesem o charakterze ciągłym i długookresowym. Proces ten składa się z fazy przygotowawczej, fazy implementacji oraz realizacji i reoceny. Co dwa lata dokonuje się ponownej oceny programu.

Faza przygotowawcza

(Etap I, 5-6 miesięcy)

Przygotowanie diagnozy sytuacji dzieci w mieście oraz planu działań na rzecz najmłodszych.

Implementacja  programu 

(Etap II, ok. 1 rok)

Opracowanie mechanizmu partycypacji dzieci w mieście, stworzenie platformy współpracy z partnerami (organizacje pozarządowe, biznes, media) oraz nadanie tytułu „Miasto Przyjazne Dzieciom”.

Realizacja i ponowna ocena 

(Etap III, ok. 2 lata)

Realizacja i monitorowanie zaplanowanych działań oraz ponowna ocena rozwiązań zdefiniowanych w planie działań.
Program Miasto Przyjazne Dzieciom, ze względu na swój szeroki zasięg i kompleksowość, przynosi wymierne korzyści dla wszystkich uczestników programu.

Korzyści dla samorządu

 1. Rozwój polityki społecznej miasta.
 2. Korzystanie z międzynarodowych doświadczeń innych miast.
 3. Podniesienie poziomu zaufania społecznego.
 4. Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców.
 5. Wzmocnienie wizerunku miasta.

Korzyści dla dzieci

 1. Realne uczestnictwo dzieci w życiu miasta.
 2. Poszerzanie wiedzy o prawach dziecka.
 3. Wpływanie na politykę i decyzje dotyczące dzieci.
 4. Zwiększenie oferty rekreacyjnej i kulturalnej dla dzieci.
 5. Włączenie w życie społeczne dzieci z grup marginalizowanych.

Korzyści dla partnerów

 1. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
 2. Wzmocnienie pozycji lokalnych organizacji pozarządowych.
 3. Budowanie i rozwój CSR na rzecz lokalnej społeczności.
 4. Wzmocnienie wizerunku i promocja lokalnych przedsiębiorstw.
 5. Budowanie wielosektorowych partnerstw.
W Mieście Przyjaznym Dzieciom najmłodsi obywatele mają prawo i możliwość:
 • Wpływania na decyzje dotyczące ich miasta i gminy,
 • Przedstawienia swojego zdania w sprawach ich dotyczących,
 • Uczestnictwa w życiu społecznym,
 • Korzystania z podstawowych usług: edukacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej,
 • Ochrony przed przemocą i wykorzystaniem,
 • Bezpiecznego poruszania się po mieście,
 • Przyjaznych miejsc na zabawę i spotkania z przyjaciółmi,
 • Uczestnictwa w życiu kulturalnym i sportowym,
 • Bycia pełnoprawnym obywatelem danego miasta, korzystającym ze wszystkich dostępnych usług niezależnie od swoich poglądów, pochodzenia i wyznania.

Pomysł przedstawiono na posiedzeniu Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, dnia 9.04.2019r.,  oraz podjęto uchwałę popierającą przystąpienie Miasta Poznania do programu UNICEF „Miasta Przyjazne Dzieciom”.