Szanowni Państwo,

Szanowni Państwo! 

Zapisy na zajęcia na najbliższy tydzień są już dostępne na stronie. Jeśli nie znaleźliście Państwo odpowiednich zajęć napiszcie nam wiadomość: korki@instytutspoleczny.pl

Dokładne adresy znajdą Państwo w chwili pojawienia się zajęć w formularzu.

Zajęcia w formie online będą realizowane w mniejszej formie niż dotychczas

Projekt jest realizowany przy współudziale środków Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych – Urzędu Miasta Poznania oraz pomocy Poznańskiego Centrum Świadczeń – Centrum Inicjatyw Rodzinnych. 

Zapraszamy do zapisów. Zespół Korki w Mieście.

Projekt "Korki w Mieście 2024"
nowy semestr zaczynamy!

Więcej informacji? Napisz do nas korki@instytutspoleczny.pl lub zadzwoń 792 622 627 lub 534 924 357

Regulamin projektu "Korki w Mieście 2024"

§1
Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie „Korki w Mieście 2024” finansowany ze środków Urzędu Miasta Poznania.

2. Realizatorem Projektu jest Fundacja Instytut Rozwoju Aktywności ul. Jackowskiego 5/7 60-508 Poznań.

3. Projekt realizowany jest w okresie od 10.02.2024 – 20.12.2024. 

4. Projekt Korki w Mieście 2024 jest realizowany dla uczniów Szkół Podstawowych oraz Szkół Ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie Miasta Poznania.

§2
Zasady rekrutacji i uczestnictwa

1. Rekrutacja odbywać się będzie w trybie ciągłym, będziemy przyjmować zgłoszenia na wybrane zajęcia oraz układać grupy uczestników w taki sposób, aby odpowiadały poziomowi i rocznikowi uczniów.

2. Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem strony internetowej fundacji, gdzie stworzony jest specjalny formularz zapisów na zajęcia, który zawiera wybór przedmiotu oraz zakresu z którego potrzebna jest pomoc. Tak wypełnione i wysłane zgłoszenie jest podstawą stawienia się na zajęciach.

3. Zajęcia w terminie do 20.12.2024 będą realizowane w formie zajęć stacjonarnych w opisanych punktach oraz zajęć online za pośrednictwem bezpłatnego programu TEAMS (https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams) lub ZOOM (www.zoom.us). 

4. Po dokonaniu rezerwacji, użytkownik otrzymuje potwierdzenie na adres mailowy podany podczas rezerwacji.

5. W projekcie, każdy uczeń poznańskich szkół podstawowych będzie mógł dołączyć na każdym etapie realizacji projektu.

6. Zgłoszenia przyjmowanych uczestników odbywają się w trybie kolejności zgłoszeń. Na zajęcia w danym dniu możliwe jest zapisanie maksymalnie 1 osoby na 60 minut zajęć.

7. Zajęcia opisane w formularzu zawierają nazwę przedmiotu, godzinę oraz stopień edukacji. Organizator nie odpowiada za błędne wypełnienie formularza przez uczestnika projektu.

8. W formularzu znajdują się aktualne terminy zajęć. Rezerwacji na zajęcia można dokonać maksymalnie z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Odblokowanie kolejnych terminów zajęć będzie następować w każdą sobotę do godz. 11:00 w formularzu na stronie internetowej fundacji pod adresem: https://instytutspoleczny.pl/korki-w-miescie.

9. Uczestnik projektu odbywający zajęcia w formie online, musi we własnym zakresie zaopatrzyć się w sprzęt pozwalający zdalne prowadzenie zajęć tj.: słuchawki lub głośniki, kamerę online oraz mikrofon (sprzęt może być wbudowany w laptop lub komputer).

§3
Uprawnienia uczestnika projektu

Uczestnik projektu jest uprawniony do:

1. Bezpłatnego udziału w projekcie poprzez otrzymanie wsparcia w formie zajęć pozalekcyjnych z zapisami określonymi w Regulaminie rekrutacji uczestników/uczestniczek do projektu „ Korki w Mieście 2024”,
2. Bezpłatnego korzystania z pomocy dydaktycznych przekazywanych w ramach projektu.
3. Uczestnik ma prawo do zastrzeżenia swojego wizerunku oraz odmowy publikowania zdjęć lub filmów z wizerunkiem osoby nieletniej korzystającej z zajęć.

§4
Obowiązki rodzica/ opiekuna prawnego uczestnika projektu

1. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek poinformować mailowo koordynatora projektu w przypadku braku możliwości stawienia się na zajęcia zarezerwowanych przez formularz. Rezygnacje składa się poprzez opcję „anulowanie rezerwacji” dostępną w wiadomości potwierdzającej rezerwację zajęć (wiadomość generowana jest automatycznie po zarezerwowaniu zajęć).

2. Uczestnik jeśli nie może dotrzeć na zajęcia zobowiązany jest do usunięcia rezerwacji najpóźniej na 2 godziny przed zajęciami. W przypadku dwukrotnej nieobecności na zajęciach organizator (Fundacja Instytut Rozwoju Aktywności może odmówić uczestnikowi dostępu do zajęć na okres 14 dni roboczych

3. Kontakt z organizatorem będzie następował przez kontakt telefoniczny z koordynatorem pod numerem 792 622 627 lub za pośrednictwem adresu e-mail: korki@instytutspoleczny.pl.

4. Udostępnienia danych kontaktowych na potrzeby Projektu.

§5
Postanowienia końcowe

1, Niniejszy Regulamin stanowi integralną część rekrutacji uczestników/uczestniczek  do projektu „Korki w Mieście 2024” oraz deklaracji składanej przez uczestników zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu „Korki w Mieście 2024”.
2. Podczas projektu będzie sporządzana dokumentacja zdjęciowa lub filmowa na potrzeby promocyjne oraz sprawozdawcze.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem prawo do podjęcia ostatecznej  decyzji posiada Fundacja Instytut Rozwoju Aktywności.
4. Regulamin obowiązuje do 20.12.2024 roku lub końca realizacji projektu pt. „Korki w Mieście 2024”