Czas na Seniora

Czas na Seniora w Metropolii Poznań i w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

Projekt „Czas na seniora w Metropolii  Poznań i Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” realizowany będzie w terminie od dnia 01.05.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. na obszarze Metropolii Poznań  (22 samorządy gminne) oraz w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (21 samorządów gminnych).
Celem głównym projektu jest zagospodarowanie potencjału osób starszych zamieszkujących gminy Metropolii Poznań oraz Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej poprzez zwiększenie  aktywności społecznej tych osób.
Podstawowym celem szczegółowym działań będzie nabycie przez uczestnika/ uczestniczkę – Seniora wiedzy na temat możliwości obywatelskiej i społecznej aktywności zagwarantowanej przez czynne i bierne prawo wyborcze oraz

 1. podniesienie stopnia partycypacji w procesach decyzyjnych, w tym zwiększenie udziału osób starszych w kształtowaniu polityki lokalnej;
 2. upowszechnianie wolontariatu wśród Seniorów zamieszkujących Metropolię Poznań oraz Aglomerację Kalisko-Ostrowską;
 3. zwiększenie kompetencji wśród osób starszych w zakresie partycypacji oraz urzędników miejskich w zakresie współpracy z seniorami.

 

Podstawą przygotowania założeń do projektu była ankieta przeprowadzona w 23 samorządach Metropolii Poznań oraz w samorządach Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wśród urzędników odpowiedzialnych za realizację Polityki Senioralnej.
Projekt polegał na organizacji 43 dwudniowych warsztatów (po jednym spotkaniu w każdym samorządzie Metropolii Poznań oraz w każdym samorządzie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej) w których wzięły udział co najmniej 17 osób, Seniorzy z danej gminy oraz 2 urzędników (w tym Radni) odpowiedzialni za realizację Polityki Senioralnej w danej gminie, organizacje pozarządowe lub Kluby Seniora.
Warsztaty miały charakter spersonalizowany i dostosowany do potrzeb gminy, moderowane przez specjalistów z Fundacji Instytut Rozwoju Aktywności rozumiejących potrzeby Seniorów oraz mających doświadczenie w procesie partycypacji senioralnej, co pozwoli w krótkim czasie wypracować konkretne rekomendacje nadające się do wdrożenia w danym samorządzie.
Dwudniowe warsztaty będą się składać z 5 komponentów, a mianowicie.:

 1. Świadomy Senior – Mój potencjał na plus.
 2. Budujemy komunikatywność, pewność siebie i asertywność.
 3. Aktywny Senior – Seniorzy działają wspólnie – seniorzy działają społecznie.
 4. Obywatelski Senior.
 5. Giełda usług dla Seniorów.

 

Po przeprowadzeniu 21 warsztatów na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej  zorganizowana została konferencja podsumowująca realizację projektu – wszystkie warsztaty i wypracowane wnioski w trakcie ich trwania, w której udział wezmą Seniorzy, Wójtowie, Burmistrzowie, Starostowie i  Prezydenci miast wchodzących w skład Aglomeracji  Kalisko-Ostrowskiej.
Na postawie przeprowadzonych warsztatów powstanie szczegółowy raport do wykorzystania przez inne polskie samorządy oraz przez Seniorów z całego kraju. Ponadto na bazie doświadczeń, dyskusji podczas warsztatów oraz na bazie najlepszych praktyk w Polsce przygotowane zostaną cztery  poradniki dla Seniorów w wersji elektronicznej, które zostaną rozesłane do wszystkich gmin w Polsce i młodzieżowych rad, abyśmy mogli podzielić się naszymi doświadczeniami. Publikacja zostanie przygotowana przez specjalistów w zakresie Seniorów. Będą to następujące pozycje:
–  Poradnik dla Seniorów – „Komunikatywny Senior, asertywny Senior, skuteczny Senior”,
–  Poradnik dla Seniorów – „Robimy projekt senioralny!”,
–  Poradnik dla Seniorów – Pozyskiwanie środków na inicjatywy Seniorów”,
–  Poradnik dla Seniorów – „Rozwijamy Klub Seniora”.

Ponadto, podczas spotkań wypracowano postulaty seniorów w celu przystąpienia do sieci Światowej Organizacji Zdrowia WHO miast i gmin przyjaznych dla osób starszych („Miasta Przyjazne Starzeniu – sieć WHO miast i gmin przyjaznych dla osób starszych oraz przygotowanie przestrzeni do życia w społeczeństwie starzejącym się”).

Ramowy program 2-dniowych warsztatów:

MODUŁ 1 – MÓJ POTENCJAŁ NA PLUS

 • Poznajmy się! – przedstawienie uczestników
 • W drodze do siebie – warsztat wprowadzający o dotyczący takich zagadnień, jak: moje wartości, silne strony, samoocena, zdrowy stosunek do siebie i świata.
 • Tworzymy naszą „mapę marzeń”!

 

MODUŁ 2 – WARSZTATY MULTIMEDIALNE Z KOMUNIKATYWNOŚCI

 • Interaktywny warsztat z wykorzystaniem kamery cyfrowej budujący kompetencje w dziedzinie umiejętności interpersonalnych i autoprezentacji. Multimedialny warsztat w formie zabawy wraz z wprowadzeniem merytorycznym.

 

MODUŁ 3 – SENIORZY DZIAŁAJĄ WSPÓLNIE – SENIORZY DZIAŁAJĄ

 • Warsztat dotyczący współpracy w grupie, prowadzenia wspólnych inicjatyw.
 • Kilka kroków do dobrego projektu – wprowadzenie w tematykę projektową
 • Projekty międzypokoleniowe – czym są, dlaczego warto je realizować i jak to skutecznie robić (prelekcja z przykładami zrealizowanych projektów)

 

MODUŁ 4 – OBYWATELSKI SENIOR

 • Komponent edukacyjno-aktywizujący w zakresie partycypacji obywatelskiej – podczas zajęć będzie przeprowadzona debata dotycząca inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców w ramach symulacji posiedzenia Rady Gminy / Rady Miasta.
 • Dzięki zastosowaniu elementów debaty oksfordzkiej zapewniona zostanie możliwość swobodnej argumentacji uczestników w kontekście pomysłów na aktywizację seniorów.
 • Przekazane zostaną także materiały nt. aktywności seniorów w: wyborach, Radzie Osiedla/Sołeckiej/Seniorów, realizacji Inicjatywy Lokalnej, uczestnictwie w konsultacjach społecznych i budżecie obywatelskim.

 

MODUŁ 5 – GIEŁDA USŁUG DLA SENIORÓW ORAZ DORADZTWO

 • Giełda usług dla seniorów – możliwość zapoznania się z ofertą usług dla seniorów uruchomionych przez samorząd, organizacje pozarządowe i inne podmioty, możliwość pobrania materiałów informacyjnych oraz skorzystania z doradztwa w dziedzinie form aktywizacji seniorów.

 

Podsumowanie obu dni, wypełnienie ankiet podsumowujących, wolne wnioski, zdjęcia pamiątkowe.

Projekt był współfinansowany z środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Dotacja: 199 150 zł
Projekt jest: zakończony i rozliczony.